کارگروه ها و وظایف آنها


1. کارگروه برنامه ریزی و پروژه
* انجام مطالعات موردی و تطبیقی و همچنین بررسی برنامه سایر مؤسسات خیریه، جهت تهیه برنامه های کوتاه مدت تا بلندمدت
* طراحی پروژه های ممکن و متناسب با توانمندی موجود در راستای تحقق اهداف موسسه
* ارزیابی اثربخشی پروژه ها پیش از اجرا
* ارزیابی از انجام مؤثر پروژه ها و استفاده از نتایج این ارزیابی ها در راستای بهبود مستمر مؤسسه
* اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
* اصلاح الزامات و مهارت های لازم برای اجرای پروژه ها به منظور استفاده در چرخه های برنامه ریزی بعدی
* حفظ و نگهداری تجارب و سوابق گذشته2. کارگروه تأمین منابع:

* طراحی و تنظیم سیاست های تولید منابع
* برنامه ریزی تولید منابع
* تخصیص بهینه منابع به پروژه ها و انجام هزینه های جاری
* تنظیم بودجه موسسه و نظارت بر انجام دقیق هزینه ها
* جذب موثر اعانه ها، هدایا و سایر کمک های افراد و اعضاء


3. روابط عمومی:
* طراحی ساز و کارهای لازم جهت مطلع نمودن و ارتباط موثر با اعضا موسسه و ارگان های دولتی
* طراحی و تنظیم جلسات مهم و اساسی در راستای تحقق اهداف موسسه با هماهنگی کارگروه های دیگر
* ارزیابی واکنش ذینفعان به نتایج پروژه ها
* بازخوردهای دریافتی از داوطلبین و اعضا موسسه طی بازبینی های ادواری
* انجام امور تبلیغاتی و برون سازمانی موسسه با حفظ مصالح و اهداف موسسه از طریق شرکت در همایش ها، سمینارها و ... .


4. آموزش:
* بررسی و مطالعات نیاز سنجی در خصوص دوره های آموزشی- حمایتی کاربردی
* بررسی و تنظیم محتوا دوره های آموزشی به صورت چاپی یا الکترونیکی (پس از تصویب موارد از سوی هیئت امنا)
* بررسی و تأیید سوابق متقاضیان تدریس
* ارائه گزارشات دوره ای به هیات مدیره
* طراحی الگوی مناسب جهت اعمال مدیریت کیفیت در آموزش
* بررسی و انجام مطالعات لازم در خصوص برنامه های آموزشی مجازی