کارگروه ها و وظایف آنها


1. کارگروه برنامه ریزی و پروژه
* انجام مطالعات موردی و تطبیقی و همچنین بررسی برنامه سایر مؤسسات خیریه، جهت تهیه برنامه های کوتاه مدت تا بلندمدت
* طراحی پروژه های ممکن و متناسب با توانمندی موجود در راستای تحقق اهداف موسسه
* ارزیابی اثربخشی پروژه ها پیش از اجرا
* ارزیابی از انجام مؤثر پروژه ها و استفاده از نتایج این ارزیابی ها در راستای بهبود مستمر مؤسسه
* اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
* اصلاح الزامات و مهارت های لازم برای اجرای پروژه ها به منظور استفاده در چرخه های برنامه ریزی بعدی
* حفظ و نگهداری تجارب و سوابق گذشته

 موسسه حمایتی آموزشی مهرآفرینان دانش یار"مدیر"

 با تکیه بر لطف خداوند منان و با مساعدت جمعی از اساتید ،فارغ التحصیلان ، دانشجویان و شاغلین در حرفه های مالی ومدیریت ، به منظوراعتلای دانش ومهارت جوانان مستعد اما محروم از موهبت آموزشهای کاربردی راه اندازی شده است .ما در این راه دست تمامی دلسوزان وفرهیختگانی راکه دل در گرو تعالی وترقی شان وجایگاه حقه ی هم نوعان شان دارند را  صمیمانه می فشاریم . خداوند بزرگ را شاکریم که این توفیق بزرگ رانصیب گردانیده است.